បទពិសោធន៍សេវាកម្មអាយអឹមនិងអូឌីអូជាង ២០ ឆ្នាំ។

អក្សរសាស្ត្រ

butterfly-valve-catalogue-page

កាតាឡុកមេអំបៅ ២០១៩

DBB Ball Valve page

ប្លុកទ្វេនិងប៊្លុយវ៉ាល់បាល់

double-eccentric-butterfly-page

សន្ទះបិទបើកអេក្វាទ័រទ្វេអេឡិចត្រូនិច -២៩៩

Floating ball valves page

វ៉ាល់អណ្តែត

Full welded Ball Valves page

វ៉ាល់បាល់វ៉ាល់ពេញ

Metal Seated Ball Valve page

សន្ទះបិទបើកបាល់បាល់ដែក

Top Entry Ball Valve page

សន្ទះបាល់ចូលកំពូល

Trunnion Mounted Ball Valve page

សន្ទះបិទបើកបាល់ទ្រីនីនម៉ោន